§1
Kjølholtåsen Vel skal arbeide til beste for hytteeierne på Kjølholtåsen på Hvaler. Medlemskap i Vellet er obligatorisk for alle hytteeiere på feltet.

§2
Vellet ledes av et styre på 4 medlemmer, som velges av årsmøtet for to år av gangen. Årsmøtet velger samtidig revisor. Vellets leder velges av årsmøtet, mens styret for øvrig fordeler arbeidsoppgavene mellom seg. Ethvert medlem plikter å motta valg, dog kan den som umiddelbart forut har fungert som styremedlem i to år unnslå seg. Styrevervene honoreres med kr 2 000 til styreleder og kr 1 000 til hver av de øvrige medlemmene.

§3
Styret har å ivareta Vellets interesser og forvalte dets midler i overensstemmelse med vedtektene. Styret utarbeider ordensregler for hytteområdet. For at gyldig styrebeslutning skal kunne fattes, må minst 2 medlemmer stemme for beslutningen. I tilfelle av stemmelikhet i styret, gjør styreleders stemme utslaget. Vellets midler skal holdes i egen kasse, og styret skal avlegge revidert regnskap for årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§4
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Det innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme varsel når styret finner det påkrevet eller når det kreves skriftlig av minst åtte medlemmer, som samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Et medlems ektefelle kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. For øvrig kan et medlem la seg representere av et annet med skriftlig fullmakt. Enhver beslutning bortsett fra vedtektsendring og oppløsning skjer ved simpelt flertall. De (den) som ved valg får flest stemmer anses for valgt. Hvis det er stemmelikhet, gjør styreleders stemme utslaget.

§5
Årsmøtet behandler styrets årsberetning og regnskap for det foregående driftsår, foretar valg av styre og styreleder og behandler for øvrig saker som forelegges av styret eller noen av medlemmene. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må forelegges skriftlig for styret senest én uke før møtet avholdes.

§6
Forslag til vedtektsendring må innsendes styret minst 30 dager før ordinært årsmøte avholdes, og det må i innkallelsen være bekjentgjort at spørsmål herom vil bli behandlet, samt angis hva endringen går ut på. Til vedtak av forslag om vedtektsendring kreves tilslutning av 2/3 av de møtende medlemmer. Minst halvparten av medlemmene må være representert på årsmøtet. Hvis det på årsmøtet ikke er tilstrekkelig fremmøtte kan saken innbringes for ekstraordinært årsmøte, hvor den avgjøres med 2/3 flertall av de møtende stemmer.

§7
Årsmøtet fastsetter den årlige kontingent, som må innbetales innen 1. april til den av styret oppnevnte kasserer.

§8
Vellet kan bare oppløses ved beslutning på ekstraordinært årsmøte, og krever tilslutning av ¾ av vellets medlemmer.

Revidert på årsmøtet 24.06.2006