Vedtekter

§ 1
Selskapets navn er Kjølholtåsen AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

§ 3
Selskapets formål er kjøp og forvaltning av den faste eiendom og infrastruktur som inngår i hyttefeltet på Kjølholtåsen, til beste for selskapets aksjonærer og festere på selskapets eiendom. Selskapet skal ikke legge til rette for flere hytter enn de 80 som er regulert inn på tidspunktet for stiftelsen.

§ 4
Selskapets aksjekapital er på kr 8 000 000,- fordelt på 80 aksjer hver pålydende kr 100 000.

§ 5
Det er bare innehavere av punktfeste på selskapets eiendom som kan være eiere av aksjer. Aksjen kan kun omsettes sammen med tilhørende punktfeste. Ved overføring til ny fester må overdragers aksje i selskapet overføres til den nye festeren. For øvrig skal det ikke gjelde noen begrensninger for aksjenes omsettelighet.

Når aksjer og festekontrakt overdras, skal dette meddeles selskapet som noterer overdragelsen i aksjeeierboken og i registeret over festere.

§ 6
Selskapets styre skal bestå av fra tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Styret kan meddele prokura.

§ 7
Selskapets firma kan tegnes av to av styrets medlemmer sammen.

§ 8
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder eventuell utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen fastsette nærmere regler om forvaltningen av eiendommen, prosedyrer ved aksjeoverdragelse og saksbehandlingen i selskapets organer.

§ 9
Selskapet skal føre aksjeeierbok over aksjeeierne. Aksjene skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.


Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 4. juli 2009