I. Krav til hytte og tomt

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyre med ordensregler, rettningslinjer for skogskjøtsel m.m. >>

a. Størrelse
Størrelse og utforming av hyttene vil være bestemt av de til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser for området. Disse er fastlagt i Hvalers kommuneplan.

b. Utforming
Det tillates bare bygget i én etasje. Takhøyde skal tilpasses grunnflaten og også andre forhold på tomten.

c. Drikkevann, spillvann, ledningsnett
Vann- og avløpsnettet er regulert etter Hvaler kommunes regler og restriksjoner.

d. Hyttefarge
Hyttenes farge skal være tilpasset naturen på feltet, slik at den ikke stikker seg ut og dominerer. Tilsvarende gjelder også vindus¬rammer, dører, grunnmur, vindskier m.v.

e. Flaggstenger
Flaggstenger i terreng tillates bare oppsatt etter samråd med berørte naboer, og etter samtykke fra vellets styre.

f. Radio- og TV-antenner
Radio-/tv-antenner og parabol tillates bare oppsatt etter samråd med berørte naboer og etter innhentet samtykke fra vellets styre.

g. Tørk av tøy
Tørking av tøy må skje til minst mulig sjenanse for naboer.

h. Vegetasjon, hugst
Hugst og skogrydding er regulert av Kjølholtåsen Vels retningslinjer for skogskjøtsel. Vær nøye med at stubber etter hugst ikke blir for høye. Kvist og avfall etter hugst skal leveres på Sandbakken. Se for øvrig retningslinjene for skogskjøtsel. Bål- og bråtebrenning må kun skje etter avtale med Skogutvalget.

i. Rydding, orden
Hver hytteeier skal sørge for å holde det ryddig og skikkelig rundt egen hytte.

II. Adkomst til hyttene

a. Hovedvei, gangveier og stier
Hytteeierne på Kjølholtåsen har rett til å benytte fellesarealer, hovedvei, gangveier og stier til nødvendig ferdsel, tursti og rekreasjon. Ferdsel over areal i nær tilknytning til bestående bebyggelse bør unngås. Likeledes må grunn tilhørende andre eiere/leiere som grenser til Kjølholtåsen, respekteres jfr. bl.a. kap. I og II i Friluftsloven av 28.06.1958. Enhver plikter å påse at søppel o.a. ikke kommer inn på disse arealer.

b. Bilkjøring
Hastighetsgrensen på området er 20 km/t. Det skal være trygt å ferdes på og ved alle veier – både til fots, på sykkel og i lek. Alle må ta hensyn til dette og holde farten nede. Maks. høyde er 4 m (begrensning pga. strøm- og teleledninger).

c. Parkering
Parkering skal skje ved egen hytte eller på områdets parkeringsplass. Det skal ikke parkeres i veien. Hytteeierne må påse at parkering ikke er til sjenanse for naboer og ferdsel på veien.

d. Bommen
Bommen vil alltid være nede.

III. Øvrige ordensregler

a. Renovasjon
Hytteeierne er pliktig til å benytte Hvaler kommunes renovasjonsordning jfr. kommunens vedtekter for søppelrenovasjon. Hvitevarer og større ting leveres på Sandbakken.

b. Campingvogner, telting
Det er ikke tillatt å parkere campingvogner eller slå opp telt innenfor Kjølholtåsen. Telting i forbindelse med barns lek kan likevel godtas.

c. Støy
Hytteeierne må sørge for at det er fred og ro i området. Unngå støy som kan sjenere andre hytteeiere og naboer.

d. Hundehold
Hundeeiere må kjenne sitt ansvar. Det er båndtvang inne på feltet. Hundeeier skal selvfølgelig fjerne hundens ekskrementer.

e. Båtopplagsplass
Båter for vinteropplag kan plasseres på parkeringsplassen ved postkassene, innunder fjellet. Alle båter skal merkes med eiers navn og hyttenummer. Småbåter kan alternativt plasseres på egnet plass ved egen hytte. Plasseringen må ikke være til sjenanse for andre hytteeiere.

f. Båthengere, varehengere
Dersom hengere lagres ved egen hytte, må hytteeier sørge for at dette gjøres diskret og i samråd med nærmeste naboer. Ved godkjenning må dette likevel ikke være til sjenanse for andre i hytteområdet. Båthengere kan parkeres på parkeringsplassen ved postkassene.


De til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser og andre offentlige lover og regler kan sette begrensninger for ordensreglene. I slike tilfeller vil de offentlige lover og regler sette til side og gjelde før vellets egne regler.


IV. Avgjørelsesmyndighet – klager

Vellets medlemmer må rette seg etter styrets avgjørelser. Eventuelle klager sendes styret til behandling. Styret eller klageren kan be om at saken tas opp og avgjøres på årsmøtet.


Ordensreglene er vedtatt i generalforsamlingen i Kjølholtåsen Vel 10.07.1982
Revidert september 1984
Revidert forslag juli 2000
Endringer etter høring/styrebehandling – til godkjenning juli 2001
Revidert etter årsmøtet 11.06.2011
Revidert av vellet styre i møte 05.04.2012