(Revidert sept. 2011)

Vi ønsker at Kjølholtåsen mest mulig skal bevare sitt opprinnelige preg med hovedinntrykk av bevokste fururabber. En skal videre ha et rimelig enhetlig preg i området.

I det sammenhengende hytteområdet

Hovedhensyn som skal ivaretas er:

Det er viktig at det fortas en skjøtsel som gjør at det kommer opp ungskog som bevarer preget. Værbitte furuer skal fortrinnsvis prioriteres beholdt fremfor høye rette furuer. Følgende forhold skal vektlegges:

  • Skjerme området og enkelthytter for vær og vind.
  • Skjerming mellom hytter
  • Den enkeltes hytteeiers ønske om sol og utsikt.

Regler for hugst

1. Den enkelte hytteeier kan selv bestemme om han vil hugge trær som står tett inntil hytta, dvs innen 4-5 meter (dog maksimum 1/4 av avstand til nabohytte) hvis det ikke er åpenbart at nabo blir berørt (f. eks. innsyn).

2. I områder utenfor overnevnte nærområde til hytta har naboer ansvar for og bli enig om hogst og tynning der en ivaretar de hovedhensyn som er nevnt ovenfor. Spesielt nevnes at en skal drive uttynning og ikke lage åpne flater og en skal legge til rette for foryngelse og da først og fremst furu. Alle må kvalitetssikre at de ikke feller tæ¦r utenfor Kjølholtåsen AS’ eiendom. Vær også oppmerksom på ledninger som kan skades.

3. I «større» områder hvor det ikke er nære naboer skal hytteeiere ta opp spørsmålet om tynning med skogutvalget. Det tenkes her spesielt på skogsbelte som går gjennom området fra hytte 41 og sørover. Skogutvalget kan her eventuelt også på eget initiativ forestå tynning. Det kan her legges opp til dugnadsarbeid for rydding.

4. Kvist etter rydding skal fjernes. Dette skjer primært til kommunes leveringsplass for slikt avfall.

5. Hvis naboer ikke blir enig skal saken tas opp med skogutvalget som avgjør hva som kan hugges. Vi appellerer imidlertid til naboer om å beholde et godt forhold og ta hensyn til hverandre. Prøv å se saken også fra naboens side.

6. Hvis noen hytteeiere/nabogrupperinger åpenbart bryter disse regler og hovedhensyn kan styret inndra disses mulighet til å bestemme over hugst i sitt nærområde.

Ønsker om bistand fra skogutvalget meldes fortrinnsvis inn før dugnadsdag slik at avklaring/arbeid kan utføres denne dagen da de fleste er på hytta.

Det sammenhengende skogsområdet øst for vegen

Dette område er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluftsliv) og ikke hytteområde. Dette innebærer at skogloven gjelder.

Området skal så langt det er mulig fremstå som et åpent skogsområde som er tilgjengelig for feltes hytter og som kan ha stier ut av området. Skogutvalget har ansvar for oppfølging av dette område.


Skogutvalget på Kjølholtåsen